คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม