คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน