ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม (M.Unit)

รายได้รวม (M.Unit)

งวดงบการเงิน ณ วันที่งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
ไตรมาส 1/2564
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม6,229.086,724.095,885.036,213.446,752.24
หนี้สินรวม1,365.382,078.082,076.682,433.352,561.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,828.974,613.883,788.273,771.554,184.92
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว4,588.204,588.204,588.204,588.204,588.20
รายได้รวม1,786.561,978.722,090.921,629.36391.54
กำไรสุทธิ-105.45-149.6-272.91-144.75-20.09
กำไรต่อหุ้น (บาท)-0.02-0.03-0.05-0.03-