การลงทุนก่อโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน