การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563