CAREER OPPORTUNITIES

WHY GEL?

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นเป็นผู้นำตลาดในการส่งมอบคุณค่าทางด้านวิศวกรรมโยธาสู่ลูกค้าและสังคมผ่านสินค้าและบริการของบริษัท ควบคู่กับการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาล มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการผลิต การดำเนินงาน และการพัฒนาเทคโนโลยี เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับการเกื้อหนุนดูแลสังคม

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ มีศักยภาพ และมีจิตสาธารณะที่ดีในการดูแลสังคม เราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงสู่ลูกค้า คู่ค้า และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็น คนดี คนเก่ง มีวัฒนธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพร้อมช่วยบริษัท ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

AVAILABLE JOBS

เงินเดือน:

เพศ: หญิง

อายุ: 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา: ป.ตรี/ป.โท

สาขาวิชา: เศรษฐศาสตร์ หรือ บัญชี

รายละเอียด: วิเคราะห์ข้อมูล

ประสบการณ์:

เงินเดือน:

เพศ: หญิง

อายุ: 25 ปี

วุฒิการศึกษา: ป.ตรี/ป.โท

สาขาวิชา: เศรษฐศาสตร์ หรือ บัญชี

รายละเอียด:

ประสบการณ์:

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ: 25 ปี

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

สาขาวิชา: ทุกสาขา

รายละเอียด: ควบคุมงานติดตั้ง

ประสบการณ์: 2 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ: 35 ปี

วุฒิการศึกษา: ปวส.

สาขาวิชา: ทุกสาขา

รายละเอียด: เตรียมและตรวจสอบวัสดุก่อนการผลิต

ควบคุมงานระบบต่างๆ

ประสบการณ์: 5 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ: 25 ปี

วุฒิการศึกษา: วศ.บ.

สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา

รายละเอียด:ดูแล และควบคุมงานติดตั้ง

ประสบการณ์: 2 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 25 ปี

วุฒิการศึกษา: วศ.บ.

สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา

รายละเอียด: ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ติดตามและประสานงานขาย

ประสบการณ์: 3 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ: 25 ปี

วุฒิการศึกษา: ปวส - วศ.บ.

สาขาวิชา: ก่อสร้าง,วิศวกรรมโยธา

รายละเอียด:

ประสบการณ์: 3 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 20 ปี

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา

รายละเอียด:เขียนแบบและอ่านแบบได้

ประสบการณ์: 2-3 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 25 ปี

วุฒิการศึกษา: ปวส - วศ.บ.

สาขาวิชา: ก่อสร้าง,วิศวกรรมโยธา

รายละเอียด: ประมาณงาน Precast Wall

ประสบการณ์:

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ: 20 ปี

วุฒิการศึกษา: ปวช.-ปวส.

สาขาวิชา: ช่างยนต์

รายละเอียด: ผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

ประสบการณ์: 1-2 ปี

เงินเดือน:

เพศ: หญิง

อายุ: 20 ปี

วุฒิการศึกษา: ป.ตรี

สาขาวิชา: บัญชี

รายละเอียด: ทำบัญชี รับ จ่าย

ประสบการณ์: 1 ปี

เงินเดือน:

เพศ: หญิง

อายุ: 20 ปี

วุฒิการศึกษา: ป.ตรี

สาขาวิชา: บัญชี/การเงิน

รายละเอียด: ทำบัญชี รับ จ่าย

ประสบการณ์: 1 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา: ป.ตรี

สาขาวิชา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียด: ดูแล งาน Safety ในงานก่อสร้าง

ประสบการณ์: 5 ปี

เงินเดือน:

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ:22-35 ปี

วุฒิการศึกษา: ป.ตรี

สาขาวิชา:บริหารธุรกิจ,บัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด:ตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านต่างๆของบริษัทฯ

ประสบการณ์:

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ:

วุฒิการศึกษา: ม.3-ม.6

สาขาวิชา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียด: ทำการนับการตอกเสาเข็ม และจดบันทึก

ประสบการณ์:

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ:

วุฒิการศึกษา: ปวช.-ปวส.

สาขาวิชา: เครื่องกล หรือช่างเขียนแบบ

รายละเอียด: เขียนแบบเครื่องจักร เครื่องกล

ประสบการณ์:

INSTRUCTIONS

กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่าน และเพื่อการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัคร บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ท่านกรอกจะเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เข้าทำงาน

วิธีสมัครงาน

 1. ส่งใบสมัครทาง E-Mail
  • Download ใบสมัครทางด้านบน
  • Save และกรอกใบสมัคร
  • E-mail กลับที่ hr@gel.co.th
 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  • สั่งพิมพ์ใบสมัคร จากด้านบน
  • กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
 3. กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

DOWNLOAD APPLICATION FORM

WHY SEVEN WIRE?

Seven Wire

AVAILABLE JOBS

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วศบ. หรือเทียบเท่า

สาขาวิชา:

รายละเอียด: วิเคราะห์ วางแผนการผลิต บริหารและจัดการระบบงานผลิตได้ดี

ประสบการณ์:7 ปีขึ้นไปด้านการผลิต

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วศบ. หรือเทียบเท่า

สาขาวิชา: สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล

รายละเอียด: วิเคราะห์ วางแผนงานซ่อมบำรุงได้ดี

ประสบการณ์:7 ปีขึ้นไปด้านงานซ่อมบำรุง

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วศบ. หรือเทียบเท่า

สาขาวิชา: สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล

รายละเอียด: บริหารและจัดการระบบงาน QC ได้ดี

ประสบการณ์:7 ปีขึ้นไปด้านงานผลิต,วิศวกรรม,ซ่อมบำรุง

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วศบ. เครื่องกล

สาขาวิชา: เครื่องกล

รายละเอียด: เขียนแบบและอ่านแบบ Auto cad พูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไป งานเครื่องจักรกล งานซ่อมบำรุง

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วศบ.ไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชา: อิเลคทรอนิกส์

รายละเอียด: มีความรู้ด้านระบบควบคุมเครื่องจักร เขียนโปรแกรมสั่งงาน PLCได้

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไป งานไฟฟ้าเครื่องจักร

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.,ปวส.

สาขาวิชา: ไฟฟ้า ,อิเลคทรออนิกส์

รายละเอียด: มีความรู้ด้าน PLC ระบบ Control

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไป งานไฟฟ้าเครื่องจักรในโรงงาน

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.,ปวส.

สาขาวิชา: เครื่องกล ,ยานยนต์

รายละเอียด: เขียนแบบ Auto cad ได้

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไปด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.,ปวส. ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์

สาขาวิชา: เครื่องกล ,ยานยนต์

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไปด้านการผลิตลวดเหล็ก

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.,ปวส. ขึ้นไป

สาขาวิชา: เครื่องกล ,ยานยนต์

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความรู้ด้านโลหะ และการทดสอบ

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไปด้านการตรวจสอบคุณภาพโลหะ

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.,ปวส. ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์จัดส่ง

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความรู้ด้านโลหะ และการทดสอบ

ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไปด้านการจัดส่ง และคลังสินค้า

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทั่วไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประสบการณ์:1 ปีด้านเอกสารทั่วไป

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทั่วไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประสบการณ์:1 ปีด้านเอกสารระบบ ISO

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ปวส. ทั่วไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ประสบการณ์:2 ปีด้านงานจัดซื้อ

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทั่วไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ประสบการณ์:จบใหม่ หรือมีประสบการณ์

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี บัญชี การเงิน ขึ้นไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: วิเคราะห์ต้นทุน

ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ม.6 ขึ้นไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประสบการณ์: จบใหม่ หรือมีประสบการณ์

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ม.3 ขึ้นไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: เขียนรายงานได้

ประสบการณ์: จบใหม่ หรือมีประสบการณ์

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.ช่างกล ขึ้นไป

สาขาวิชา: ช่างกล

รายละเอียด: อ่านแบบได้ ขึ้นที่สูงได้

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปวช.ไฟฟ้า ขึ้นไป

สาขาวิชา: ไฟฟ้า

รายละเอียด: อ่านแบบวงจรได้ ขึ้นที่สูงได้

ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป ด้านซ่อมบำรุง ไฟฟ้า

เงินเดือน:

เพศ:

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: ผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประสบการณ์: 1 ปี ด้านความปลอดภัย

เงินเดือน:

เพศ: หญิง

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ป.6 ขึ้นไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: อาศัยไกล้ๆที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

ประสบการณ์:

เงินเดือน:

เพศ: ชาย

อายุ:25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา: ป.6 ขึ้นไป

สาขาวิชา:

รายละเอียด: อาศัยไกล้ๆที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

ประสบการณ์:

INSTRUCTIONS

กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่าน และเพื่อการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัคร บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ท่านกรอกจะเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เข้าทำงาน

วิธีสมัครงาน

 1. ส่งใบสมัครทาง E-Mail
  • Download ใบสมัครทางด้านบน
  • Save และกรอกใบสมัคร
  • E-mail กลับที่ natjikan.s@7wire.co.th
 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  • สั่งพิมพ์ใบสมัคร จากด้านบน
  • กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
 3. กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

DOWNLOAD APPLICATION FORM