ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ในปี 2558 GEL ได้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ทำให้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของ GEL มีมิติที่เที่ยงตรง ค่าคลาดเคลื่อนน้อย เนื่องจากใช้หุ่นยนต์ในการติดตั้งแบบหล่อ ให้ความแข็งแรงและได้คุณภาพตรงตามความต้องการ โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของ GEL สามารถช่วยให้การก่อสร้างเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถผลิตชิ้นงานที่มีขนาดและรูปทรงได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้งานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

1. คุณภาพสูง

  • คุณภาพสูงเพราะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Master Computer) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบด้วยระบบโครงสร้างสามมิติ BIM (Building Information Model) จนถึงการผลิตในแต่ละขั้นตอนและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานตามมาตรฐานสากล ( PCI MNL 135-00 ) ก่อนส่งไปทำการติดตั้ง

2. ใช้แรงงานน้อย

  • ใช้แรงงานในงานก่อสร้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ง่ายต่อการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนที่เป็นที่พักคนงาน

3. ลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง

  • ลดขั้นตอนการทำงานที่หน้างาน เพราะชิ้นงานทั้งหมดผลิตจากโรงงาน ก่อนที่จะส่งไปหน้างานเพื่อติดตั้ง ทำให้สามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้างลง เมื่อเทียบกับระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่

4. เพิ่มพื้นที่ใช้สอย

  • เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารมากขึ้น เนื่องจากลดเสาและคานโดยใช้ผนังเป็นโครงสร้างในการรับน้ำหนักแทน

5. ลดปัญหาขยะและมลพิษจากงานก่อสร้าง

  • ชิ้นงานทั้งหมดผลิตจากโรงงานและส่งไปติดตั้งที่หน้างาน จึงไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างหรือขยะจากงานก่อสร้างปริมาณมากเหมือนการก่อสร้างแบบหล่อในที่
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของ GEL ช่วยอำนวยความสะดวกด้านติดตั้งและยังช่วยลดเวลาในการดำเนินการก่อสร้างและลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ เพราะสามารถช่วยขจัดปัญหาของกองเก็บหน้างานและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้เลย

Production Procedure

GEL ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic Pallet Circulation Plant) จากประเทศเยอรมนี โดยวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Master Computer) เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ทำให้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปทุกชิ้นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง และมีความแม่นยำในเรื่องขนาดของชิ้นงาน ตำแหน่งช่องเปิด ความถูกต้องของวัสดุฝังต่าง ๆ (งานระบบ) ตลอดจนผิวของชิ้นงานที่มีความเรียบเนียนอย่างสม่ำเสมอ และทุกชิ้นงานได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานตามมาตรฐานสากล ( PCI MNL 135-00 )ก่อนส่งเข้าติดตั้งที่หน่วยงาน นอกจากนั้น GEL ยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตแผ่นผนังสองชั้น (Double Wall) ตามมาตรฐานเยอรมันเพื่อติดตั้งฉนวนกันความร้อนระหว่างแผ่นเพื่อป้องกันความร้อนสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน

กระบวนการผลิต ( Production Line )

1.โต๊ะหล่อ

โต๊ะหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งโต๊ะหล่อนี้เป็นแบบเหล็กชิ้นเดียวไร้รอยต่อ โดยจะมีการทำความสะอาดแบบหล่อเพื่อเอาคราบคอนกรีตหรือเศษฝุ่นออกและทาน้ำยาถอดแบบทุกครั้งก่อนทำการหล่อชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานที่ออกมาเรียบเนียนสม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน

2.หุ่นยนต์กำหนดตำแหน่งและวางแบบข้าง

หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ (Plotter) เช่น ตำแหน่งวัสดุฝัง หรือตำแหน่งช่องเปิด และหุ่นยนต์นี้จะวางแบบข้างเหล็ก (Shuttering) ตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีความถูกต้องตรงตามแบบโดยไม่มีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดการใช้แรงงานมนุษย์

3.เครื่องเชื่อมเหล็กตะแกรง

เครื่องทอเหล็กเส้นระบบอัตโนมัติรับข้อมูลโครงสร้างสามมิติมาจากระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ทอตะแกรงและเว้นช่องเปิดตามที่แบบโครงสร้างสามมิติกำหนดไว้จึงทำให้มีความแม่นยำสูงและไม่เกิดการสูญเสียของวัสดุ

4.การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝังยึด

การวางเหล็กเสริมและวัสดุฝังยึดต่างๆ โดยมีตรวจสอบความถูกต้องก่อนเคลื่อนย้ายไปทำการเทคอนกรีต

5.เครื่องเทคอนกรีตและอุปกรณ์สั่นโต๊ะหล่อ

เครื่องลำเลียงคอนกรีตและเทคอนกรีตอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถปรับเปลี่ยนช่องเทคอนกรีตได้ตามขนาดชิ้นงานทำให้เกิดค่าสูญเสียคอนกรีตน้อย และมีระบบสั่นและเขย่าแบบ Hybridge (High Frequency and Oscillating) เพื่อให้คอนกรีตถูกอัดแน่นเต็มแบบหล่อและมีปริมาณฟองอากศที่ผิวชิ้นงานน้อย

6.เครื่องขัดผิวหน้าชิ้นงาน

เครื่องขัดผิวหน้าของชิ้นงานเพื่อทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานเรียบเนียบสม่ำเสมอ มีค่า Smoothness ตามมาตรฐาน ACI 318-2019

7.หุ่นยนต์เก็บชิ้นงานและห้องบ่มคอนกรีต

นำชิ้นงานเข้าห้องบ่มคอนกรีตความชื้นสัมพัธสูงโดยหุ่นยนต์เก็บชิ้นงาน เพื่อเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีต ทำให้ชิ้นงานมีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะยกแผ่นเพื่อจัดเก็บหรือติดตั้งที่หน้างานต่อไป

8.เครื่องเตรียมชิ้นงานออกจากโต๊ะหล่อ

เครื่องเตรียมชิ้นงานออกจากโต๊ะหล่อโดยจะเอียงโต๊ะหล่อจะทำมุมเอียง 75-80 องศา แล้วจึงทำการยกชิ้นงานออกจากโต๊ะหล่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงานระหว่างการยกออกจากโต๊ะผลิตจากการดัดแผ่น

9.การจัดเก็บชิ้นงาน

ชิ้นงานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกบรรจุลงใน Transportation Rack ตามลำดับการติดตั้ง (Installation Sequence) และถูกลำเลียงโดยรถลำเลียงสินค้า เพื่อไปจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอการขนส่ง

กระบวนการขนส่ง (Transportation)

มีการขนด้วยรถเทรลเลอร์ โดยจัดวางแผ่นด้วย Rack ที่มีวัสดุป้องกันแผ่นเสียหาย ขณะขนส่งและขนย้าย

กระบวนการติดตั้ง (Installation)

ใช้ Tower Crane หรือ Mobile Crane ในการยกชิ้นงานขึ้นติดตั้งตามตำแหน่ง แล้วปรับระดับทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ โดยใช้ Connector plate หรือ Sling Loop เป็นตัวยึดระหว่างชิ้นงาน เพื่อทำให้รอยต่อมีความมั่นคงแข็งแรง

การบริหารงานก่อสร้าง

การก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ จึงต้องมีวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อแนะนำขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคา การจัดจ้างผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด