ระบบพื้นไร้คาน

GEL เป็นผู้บุกเบิกพื้นคอนกรีตอัดแรง นับตั้งแต่ พ.ศ. 2511 มีผลงานที่ปรากฏหลายล้านตารางเมตร เช่น อาคารจอดรถ, ที่พักอาศัย, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้น จนถึง 60 ชั้น ซึ่งเป็นที่รู้ถึงความทันสมัย สามารถสร้างตึกที่มีช่วงห่างของเสาที่มากกว่าและไม่มีคานระหว่างเสา ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนชั้นได้มากขึ้น ก่อสร้างได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของระบบพื้นไร้คาน

 1. ด้านสถาปัตยกรรม
  • สามารถจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานได้สะดวกกำแพงหรือผนังไม่จำเป็นต้องวางอยู่บนคานท้องพื้นเรียบไม่กีดขวาง แนวท่อหรืองานระบบ
  • ลดความสูงระหว่างชั้น และความสูงรวมของอาคาร ทำให้ความสูงอาคารไม่เกินข้อกำหนดของกฎหมาย
  • สามารถออกแบบอาคารที่มีช่วงเสา และพื้นยื่นยาวมากๆได้ ทำให้ภายในอาคารกว้างขวางสวยงาม
  • สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในได้ทุกโอกาส
 2. ด้านโครงสร้าง
  • พื้นระบบ Post-Tension ท้องพื้นเรียบและบาง น้ำหนักโดยรวมน้อยกว่าพื้น คสล.ทั่วไป จึงทำให้สามารถลดค่าก่อสร้างของงานฐานรากลงได้ ประหยัดไม้แบบ และค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง
  • สามารถออกแบบให้มีค่าการแอ่นตัวของพื้นน้อยกว่า ( Deflection )เมื่อเทียบกับพื้น คสล.ไร้คาน
  • ในการออกแบบได้คำนึงถึงความต้านทานไฟไหม้ของพื้น Post-Tension โดยเลือกจำนวนชั่วโมงที่จะทนทานต่อไฟไหม้ ตามที่ Post Tensioning Institute ( PTI ) ได้แนะนำไว้
  • สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ดี ทนต่อการแตกร้าว โครงสร้างมีความเหนียว
 3. ด้านความคุ้มค่า
  • ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรถูกกว่าพื้น คสล. สำหรับพื้นที่มีช่วงเสายาว มากกว่า 6 เมตร และอาคารขนาดใหญ่
  • ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 7-10 วัน ต่อ 1 ชั้น
  • ได้จำนวนชั้นที่มากกว่า ที่ความสูงเท่ากัน ทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า รับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว น้อยกว่าที่จำนวนชั้นเท่ากัน
GEL เป็นผู้บุกเบิกการผลิตระบบพื้นไร้คาน (Post-Tension) รายแรกในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบใหม่มาปรับปรุงวิธีการก่อสร้างของเราให้มีสัมฤทธิ์ผลและประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป

GENERAL SPECIFICATION FOR POST- TENSION SLAB

 • การวางลวดอัดแรงต้องยึดติดกับ BAR CHAIR ซึ่งวางระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้ ระยะในทางดิ่ง คลาดเคลื่อนไม่เกิน H/40 หรือ 5 มิลลิเมตร ระยะในทางราบ คลาดเคลื่อนไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
 • การดึงลวดให้ดึงด้วยแรงดึง 75% ของ ULTIMATE STRENGTH ของลวดอัดแรง (= 14.07 ตัน) ซึ่งก่อนดึงจะต้องทำการ CALIBRATE ด้วย PROVING RING เพื่อหาแรงดึงที่ถูกต้องและจะต้องมีการตรวจสอบแรงดึง ที่เกิดขึ้นในลวดอัดแรงด้วยค่าการยึดตัว (ELONGATION) เปรียบเทียบกับค่าการยึดตัวที่ได้จากการคำนวณ ผลต่างของค่าการยึดตัวเฉลี่ยในแต่ละ PANEL จะต้องไม่มากกว่า -5% มิฉะนั้นจะต้องทำการดึงลวดเพิ่มโดยใช้แรงดึงไม่เกิน 80% ของ ULTIMATE STRENGTH ของลวดอัดแรง (15.00 ตัน)
 • ภายหลังจากการอัดแรงและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบค่าการยึดตัว( ELONGATION ) ของลวดอัดแรงแล้ว ให้ตัดปลายลวดด้วยเครื่องตัดใบไฟเบอร์ โดยให้มีปลายลวดอัดแรงเหลือประมาณ 1 เซนติเมตร ห้ามใช้เปลวไฟ หรือความร้อนตัดอย่างเด็ดขาด และให้ทำการอุดปูนทรายหุ้มสมอยึดโดยเร็ว กรณีที่ยังอุดด้วยปูนทรายไม่ได้ ให้ทำการทาปลายลวด และสมอยึดที่สัมผัสอากาศด้วยฟลิ้นโค๊ท หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม
 • วัสดุ GROUTING เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ผสมกับน้ำ และ EXPANSION ADDITIVE ต้องทำการผสมภายใน MIXER TANK ซึ่งมีใบพัดกวนผสมให้ส่วนผสมสม่ำเสมอตลอดเวลา
 • ก่อนการอัดน้ำปูนจะต้องทำความสะอาดลวดอัดแรง และภายในท่อร้อยลวดด้วยน้ำ สะอาด และเป่าลม
 • การ GROUTING จะต้องฉีดน้ำปูนด้วย GROUT PUMP เข้าไปในท่อร้อยลวดผ่านรูที่สมอยึดด้านหนึ่ง ให้น้ำปูนไหลผ่านออกจากรูที่สมอยึดอีกด้านหนึ่ง แล้วจึงทำการปิดรูระบายอากาศ (AIR VENT)ไล่เป็นลำดับและทำการอัดน้ำปูนให้ได้ความดันคงที่ ที่ 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ก่อนทำการปิดรูที่ GROUTING END โดยไม่สูญเสียความดันภายในท่อร้อยลวด

ขั้นตอนการทำงานของพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่

Step 1 ตั้งค้ำยันพร้อมไม้แบบสำหรับหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง

Step 2 วางเหล็กเสริมล่าง (BOTTOM REINFORCEMENT) ตามแบบก่อสร้าง

Step 3 วาง P.C. STRAND ตาม PROFILE ที่กำหนดในแบบพร้อมกับติดตั้ง Anchorage.

Step 4 วางเหล็กเสริมบน (TOP REINFORCEMENT) ตามแบบก่อสร้าง

Step 5 เทคอนกรีตของพื้น

Step 6 ทำการ STRESSING เมื่อคอนกรีตมี COMPRESSIVE STRENGTH ไม่น้อยกว่า 240 Kg/cm2 (CYLINDER)

Step 7 ค้ำยันและไม้แบบสามารถถอดได้หลังจาก STRESSING เสร็จเรียบร้อย โดยมีค้ำยัน เฉพาะจุดที่กำหนดให้

Step 8 การตั้งไม้แบบและค้ำยันรับพื้นชั้นบนสามารถทำได้เลย หลังจากที่เทคอนกรีตชั้นล่าเสร็จ แล้วโดยไม่ต้องรอ STRESSING ก่อน นั่นคือจากSTEP ที่ 5 เสร็จ ขึ้นไม้แบบ ชั้นต่อไปได้เลย

pd2-3.jpg#asset:669:resizeimagewidth720