INVESTORS

นโยบายคุณภาพ มาตรฐาน ISO

June 12, 2018

ประกาศ นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการในงานก่อสร้าง

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

Contact Investor Relation

Tel : +6625011055

Email : gel@gel.co.th