หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงาน HRD มอบของขวัญให้แก่ ผอ.วัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง GEL ได้ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดงานสัมมนา “Gateway to the New Construction Era” บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 โครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2557 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัท ของจังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง โครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2557

      บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี เกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้าสู่วงการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป. พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ไร้คาน และพื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส, ปูนซีเมนต์พิเศษเด็นก้า ฯลฯ โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
© สงวนลิขสิทธิ์ 2009 - 2012 บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน).